ROMSKE ŽENSKE PROTI PROTICIGANSTVU

Romske ženske so ene najbolj diskriminiranih in ranljivih podskupin v družbi. Po eni strani, jih diskriminira civilna družba, po drugi strani, so diskriminirane znotraj svojih romskih skupnosti, v katerih so še vedno prisotni patriarhalni pogled, zaradi česar veliko teh žensk verjame, da so njihove vloge omejene na njihova gospodinjstva. Romske ženske se pogosto zavedajo diskriminacije s strani civilne družbe, manj pogosto pa se zavedajo diskriminacije v svoji družbi – romske skupnosti, ki pogosto ne prepoznava težave diskriminacije na podlagi spola znotraj svoje lastne skupnosti.
Naša glavna ideja je opolnomočiti romske ženske z osnovnim znanjem o diskriminaciji, raznih stereotipih in stopnjah le-tega in jih spodbuditi, da prepoznajo diskriminatorno obnašanje in zavzamejo odločno držo proti temu. Ker je diskriminacija med romskimi ženskami občutljiva tema, moramo spoštovati zaupnost podatkov/vsebine/pogovorov in etični kodeks.

 

TEME:

Diskriminacija, človekove pravice, romska skupnost

 

VELIKOST SKUPINE:

5 – 10 udeleženk

 

ČAS:

90 minut

 

PREGLED:

Z uporabo medijskih prispevkov neposredno povezanih z romskimi skupnostmi, z romskimi udeleženkami razpravljajte o splošni predstavi romske skupnosti v civilni družbi; udeleženke naj podajo svoje primere stika z diskriminatornim obnašanjem in ustvarite ideje, ki se navezujejo na temo obravnavanja različnih tipov diskriminacije.

 

POVEZANE PRAVICE:
 • Brez diskriminacije
 • Svoboda mišljenja in vere
 • Pravica do izobraževanja

 

CILJI:
 • Rominjam pomagati prepoznati različne vrste diskriminacije
 • Rominjam pomagati premisliti njihovo mesto v družbi in njihovi skupnosti
 • Razviti strategije, ki bi omogočile Rominjam nagovarjanje diskriminacije
 • Preprečiti diskriminatorne poglede v romski skupnosti

 

POTREBŠČINE:
 • Medijski prispevki, ki omenjajo romsko skupnost (1 članek na udeleženko)
 • Pisala
 • Kartice, kjer so navedene vrste diskriminacije
 • Stojalo z listi

 

PRIPRAVA:
 • Poiščite in natisnite članke iz medijev, glede na število udeleženk
 • Naredite kartice na katerih so navedene različne vrste diskriminacije
 • Naredite ocenjevalni vprašalnik

 

NAVODILA:
 1. Vprašajte skupino udeleženk, kako si predstavljajo diskriminacijo? Naj razmišljajo o primerih diskriminacije, za katere so slišale.
 2. Poskušajte voditi udeleženke, da same podajo opredelitev diskriminacije. Če ne morejo ponuditi rešitve, predstavite sledečo definicijo: drugačna obravnava osebe ali določene skupine ljudi, še posebej na način, ki je slabši od načina, na kateri se obravnava druge ljudi, zaradi barve kože, spola, seksualnosti itd.
 3. Razdelite medijske prispevke (en članek na osebo), ki govorijo o romski skupnosti. Udeleženke prosijo, da same preberejo članek in označijo besede, ki jih smatrajo za diskriminatorne do romske skupnosti. Dajte udeleženkam 15 minut, da preberejo članek.
 4. Prosite udeleženke, da predstavijo svoje ugotovitve o diskriminaciji Romov v člankih. Na tej točki Rominje ponavadi prepoznajo, da mediji širijo povečini negativne informacije o Romih, ki se nato preslikajo na vso skupnost, ne samo na posameznike, ki so bili omenjeni v člankih. Vprašajte, kateri so najpogostejši stereotipi o Romih in vprašajte ali so kdaj bile diskriminirane v zvezi z njimi.
 5. Prosite udeleženke, da se razporedijo v dve skupini in vsaki razdelite “diskriminacijske kartice” (iste kartice za obe skupini). Prosite prvo skupino, da razpravlja o različnih vrstah diskriminacije v povezavi s civilno družbo in drugo skupino, da razpravlja o istih vrstah diskriminacije v povezavi z romsko skupnostjo. Prosite udeleženke, da primere zapišejo na list na stojalu in drugim predstavijo svoje izkušnje z diskriminacijo.
 6. Pogovorite se o rezultatih in vprašajte, kako bi lahko v prihodnje preprečili diskriminacijo v različnih okoljih? Kaj lahko storijo kot posameznice? Kaj lahko storijo kot skupnost?
 7. Zaključite delavnico z obveščanjem udeleženk o prijavljanju diskriminacije na podlagi državnih zakonov, da se bodo zavedale, da lahko pravno prijavijo primere, kjer so bile diskriminirane.

 

POROČANJE IN VREDNOTENJE:
 • Ali je bilo težko podati opredelitev diskriminacije? Ali ste lahko diskriminacijo opredelili sami in imate zdaj boljše razumevanje tega, kaj diskriminacija je?
 • Ali je bilo težko najti različne primere diskriminacije? Če ja, zakaj mislite, da je temu tako?
 • Ali je bilo lažje delati v skupini ali posamično?
 • Ali mislite, da so stereotipi povezani z diskriminacijo? Kako?
 • Ali mislite, da so Rominje bolj diskriminirane kot moški pripadniki romske skupnosti?
 • Ali ste kadarkoli razmišljali, da ste diskriminatorni do nekoga? Zakaj?
 • Ali bi kadarkoli prijavili diskriminacijo? Če ne, zakaj ne bi?
 • Razdelite splošni vprašalnik, kjer udeleženke lahko ocenijo svoje zadovoljstvo z aktivnostjo.

 

NASVETI ZA MODERATORJE:

Ker je dejavnost namenjena ženskim članicam romske skupnosti, predlagamo, da aktivnost izvaja ženska/ženske, ker bo lažje vzpostaviti medsebojno zaupanje, ki je potrebno, da Rominje delijo svoje izkušnje z diskriminacijo.

Številne Rominje niso imeli priložnosti pridobiti osnovno izobrazbo, zaradi česar imajo težave s pismenostjo. Če je to potrebno, zagotovite tolmačko ali aktivnost izvedite z vsaj eno osebo, ki lahko podpira udeleženke z branjem in analizo medijskih prispevkov.

Ko iščete medijske prispevke, poskušajte najti vsaj enega ali dva, ki romsko skupnost predstavljata v pozitivni luči.

Ko razpravljate o diskriminaciji v romski skupnosti, bodite previdni, da ne prestopite meje, ker gre za zelo občutljivo in osebno temo. Če vidite, da se razprava odvija v za udeleženke neprijetno smer, poskrbite, da se spremeni smer razprave.

Udeleženkam zagotovite preproste in razumljive podatke o tem, na kakšen način se prijavi diskriminacija in če je to potrebno, jih vodite skozi proces prijave diskriminacije.

 

PREDLOGI ZA NADALJEVANJRE:

Spodbudite skupino k nadaljnjemu raziskovanju diskriminacije v njihovih vsakdanjih življenjih. Dajte jim svoj kontakt v primeru da se soočijo z diskriminacijo, o kateri bi se rade pogovorile ali v primeru, da kadarkoli potrebujejo pomoč pri prijavi diskriminacije.

 

NADALJNJE INFORMACIJE:

Seznam relevantnih člankov:

Roma Civil Monitor

Romske ženske v 9 državah članicah EU

Integracija Romov v EU

Poročilo o temeljnih pravicah 2019

Človekove pravice Romov in travellerjev v Evropi