ODLOČEVALCI PROTI PROTICIGANSTVU

Romske skupnosti se skušajo samoorganizirati skozi različne pravne oblike kot so NVO, združenja, socialna podjetja itd., da bi ustvarili boljšo prihodnost za svojo skupnost in organizirali dejavnosti, ki bi lahko predstavile njihovo kulturno dediščino, povečale njihove možnosti zaposlovanja, njihovo družbeno vključevanje in njihovo stopnjo sodelovanja s civilno družbo. Vse dejavnosti, ki jih skušajo organizirati, potrebujejo financiranje za uspešno izvedbo. Pridobivanje sredstev z javnimi razpisi je eden glavnih problemov romskih organizacij, saj je večina teh razpisov napisana na zahteven način, zaradi česar prijavitelji na javne razpise potrebujejo predhodno znanje o prijavnem postopku. Zaradi pomanjkljive formalne izobrazbe v romski skupnosti in zahtevnosti prijavnih obrazcev, se romske organizacije redko prijavijo za javna sredstva, ki bi jim pomagala obogatiti njihove aktivnosti. Ko se prijavijo za sredstva, redko dobijo pozitiven odziv, kar slabo vpliva na njihovo stopnjo motivacije in kvaliteto izvedenih programov.

V projektu smo razglabljali številne ukrepe, ki bi lahko pomagali romskim skupnostim z dodatno podporo, ki bi lahko zvišala njihove kompetence, ko se prijavljajo za sredstva. Ena glavnih težav je, da odločevalci, ki ocenjujejo prijave, nimajo zadostnega znanja o romskih skupnostih in nimajo poglobljenega razumevanja njihovega ozadja, zaradi česar jim je težje vključiti princip pozitivne diskriminacije v svojo odločitev.

 

TEME:

Diskriminacija, pozitivna diskriminacija, odločevalci, romska skupnost

 

VELIKOST SKUPINE:

5 – 10 udeležencev

 

ČAS:

90 minut

 

PREGLED:

Z metodo neformalnega učenja, se odločevalci seznanijo z vprašanji romske skupnosti, kar vpliva na njihovo zmožnost prijave na javne razpise, razvijejo strategije, ki lahko izboljšajo stanje in pripomorejo k stanju in se naučijo biti bolj empatični do romske skupnosti.

 

POVEZANE PRAVICE:
 • Brez diskriminacije
 • Enake priložnosti
 • Pravica do kulturnega, umetniškega in znanstvenega življenja

 

CILJI:
 • Osveščati odločevalce o veščinah in znanjih romskih organizacij glede njihovih zmožnosti prijavljanja na javne razpise
  Seznaniti odločevalce z načeli pozitivne diskriminacije
 • Zvišati zavedanje o poskusih romske skupnosti, da bi aktivno sodelovali v javnem prostoru z izvajanjem projektov
 • Ustvariti strategije, kjer bi odločevalci lahko ponudili podporo pripadnikom manjšin, ki skušajo pridobiti sredstva za izvajanje projektov, ki imajo pozitiven vpliv na družbeno vključevanje

 

POTREBŠČINE:
 • Kratko besedila in preprosta prijava na razpis v romskem jeziku
 • Rezultati javnih razpisov od ministrstev in javnih agencij, kjer so označeni projekti, ki jih izvajajo romske organizacije
 • Papirji in pisala
 • Stojalo z listi

 

PRIPRAVA:
 • Pripravite zelo preprost primer javnega razpisa in zelo preprost prijavni obrazec, prevedite ga v romski jezik
 • Poiščite različne rezultate javnih razpisov (na nacionalni ali lokalni ravni), kjer so sodelovale romske organizacije
 • Vzpostavite stik s predstavnikom lokalne romske organizacije in ga/jo povabite na aktivnost, da podrobneje predstavi težave, ki jih skušajo premagovati pri prijavah na javne razpise

 

NAVODILA:
 1. Vprašajte skupino udeležencev o številu projektov, ki so jih prijavile romske organizacije v zadnjem letu. S pomočjo odgovorov udeležencev boste lahko ugotovili, da je število teh projektov nizko.
 2. Razdelite rezultate nacionalnih ali lokalnih razpisov iz preteklega leta; vsaki osebi dajte svoje rezultate, prosite udeležence, da označijo odobrene ali zavrnjene projekte, na katere so se romske organizacije prijavile in delijo svoje ugotovitve.
 3. Rezultati bodo še vedno enako – zelo malo število odobrenih projektov romskih organizacij in številne romske organizacije, ki so se prijavile na javne razpise, vendar njihovih prijav niso odobrili.
 4. Ustvarite odprto razpravo o razlogih, zakaj romske organizacije niso uspešne pri prijavah na javne razpise. Vsako osebo prosite, da navede vsaj tri razloge, ki se jih lahko spomnijo. Prosite predstavnika Romov, da poda dodatne primere, zakaj kot organizacije niso tako uspešni.
 5. Razdelite preproste primere javnih razpisov in prijavnih obrazcev v romskem jeziku. Dajte udeležencem 15 minut, da izpolnijo informacije (lahko uporabljajo pametne telefone, računalnike ipd.) V 15 minutah lahko komunicirajo s predstavnikom Romov, ki lahko odgovarja zgolj v romskem jeziku.
 6. Vprašajte udeležence, kako so se počutili, medtem ko so skušali opraviti nalogo. Večina bo povedala, da so bili frustrirani, ker niso mogli razumeti ali končati nalog zaradi jezikovne ovire. Predstavite, da je to pogost problem, ki se pojavi pri številnih Romih, ker je romščina njihov materni jezik in v ostalih jezikih ne znajo tako dobro komunicirati.
 7. Razdelite skupino v dva dela. Vprašajte jih, katere javne storitve bi ponudili romskim organizacijam, da bi bili uspešnejši pri prijavljanju na javne razpise. Ideje naj zapišejo na liste na stojalu in jih predstavijo.
 8. Skupaj razpravljajte o idejah; razmislite, katere od teh idej se da izvesti, vprašajte romske predstavnike, da podajo svoje mnenje o predlaganih ukrepih.

 

POROČANJE IN VREDNOTENJE:
 • Ali ste se zavedali težave pred delavnico? Ste kadarkoli s svojimi kolegi razpravljali, da bi naredili ukrepe, ki bi opolnomočevali romske organizacije, ki se prijavljajo na javne razpise?
 • Ali se vam je delavnica zdela uporabna? Ali mislite, da bi člani romske skupnosti morali biti bolj vključeni v odločevalske postopke?
 • Ali mislite, da se bi se ideje, ki ste se jih zlahka spomnili, lahko vključile v vaše delo? Če ja, kaj boste naredili, da vključite te ideje? Če ne, zakaj?
 • Ali mislite, da bi bilo treba javne razpise, namenjene izključno romskim organizacijam, poenostaviti, da bi zagotovili raznim romskim organizacijam enake priložnosti?
 • Ali bi predlagali to delavnico drugim kolegom, ki delajo z romsko skupnostjo? Zakaj ja ali zakaj ne?

 

NASVETI ZA MODERATORJE:

Raziskujte preden začnete s to delavnico, ker bo najbolj učinkovita, če je prilagojena specifičnemu (nacionalnemu, regionalnemu, lokalnemu) okolju.

Če se vam zdi potrebno, vključite predstavnika romske organizacije v delavnico. Poiščite zanesljivo osebo, ki že ima izkušnje s prijavljanjem na javnem razpise, da bi sprožili plodno debato, ki bo koristna za oboje – odločevalce in romsko skupnost.

Zberite gradivo in pripravite poročilo, ki ga kasneje lahko pošljete odločevalcem na nacionalni ravni, da se bodo zavedali možnih ukrepov, ki bi zagotovili enake priložnosti za romsko skupnost.

Izvajajte delavnico za skupino udeležencev, ki prihajajo iz različnih institucij, saj s tem opazujete različne ukrepe, ki so jih nacionalne institucije razvile v sodelovanju z romsko manjšino.

 

PREDLOGI ZA NADALJEVANJE:

Prosite udeležence, da o težavah, ki so bile izpostavljene na delavnici, razpravljajo s svojimi kolegi v službi in na ta način širijo rezultate delavnice. Vsem udeležencem zagotovite svoj kontakt, da vas lahko kontaktirajo za kakršnekoli podrobnosti v zvezi s temo. Prosite udeležence, da vas obvestijo, če bodo sprejeli katere od ukrepov, ki bi podpri romske organizacije v postopku prijavljanja na razpise.