O projektu

Evropski mladi proti anticiganizmu je projekt mednarodne mreže institucij, ki delajo z mladimi in so pripadniki romske skupnosti in širše populacije. Pri zastavljenem projektu smo se osredotočali na cilje Erasmus+ Strategije za vključevanje in različnost na področju mladine. Vir 1.

V ospredju je tako kot delovanje našega celotnega partnerskega konzorcija socialno vključevanje z metodo neformalnega izobraževanja z namenom doseganja prioritetnega cilja, ki ga predstavlja opolnomočenje mladih, ki prihajajo iz romske populacije. Obenem pa še dodajanje novih metod, praks in inovacij na področju mladinskega dela in hkrati krepitve mladinskih subjektov oz. organizacij.

Krovna naloga projekta je razvoj inovativnega modularnega izobraževalnega sistema, ki senzilibira mlade glede sodelovanja s pripadniki drugih kultur in etnij, spodbuja pomen aktivnega državljanstva ter sodelovanja v demokratičnih in družbenih procesih, kritični in medijski pismenosti, mehkih veščinah in znanju produktivnega sodelovanja s pripadniki drugih kultur, ki je ključno na sodobnem trgu dela. Ključno je predvsem spodbujanje interakcije med romsko in ne-romsko mladino, ki je po mnenju konzorcija pot za dolgoročno zmanjšanje diskriminacije, segregacije in anticiganizma, hkrati pa predstavlja tudi možnost, da se mladi Romi otresejo negativnih predsodkov o večinski populaciji in razširijo svoje socialne kroge, kar je ključnega pomena za integracijo, udeležbo v družbenih procesih in večjo konkurenčnost na trgu dela.

Projekt je okrepil kapacitete mladinskih organizacij in mladinskih delavcev, ki so prejeli znanja povezana z razvitim intelektualnim rezultatom in so se udeležili usposabljanja, v okviru katerega so izobraževalne module prenesli v prakso. Hkrati so z evalvacijami in analizami pomembno prispevali h končni obliki intelektualnega rezultata.

Pomemben del usposabljanja je namenjen tudi veščinam povezanim z delom s skupino mladih, ki pripadajo različnim kulturnim in socialnim skupinam, kar predstavlja specifične izzive.
Partnerski konzorcij je več-sektorski, kar je predstavljal dodano vrednost in povečan domet projekta ter dostop do raznolikih znanj. Sestava konzorcija je prispevala tudi k dodatnemu povečanju kapacitet vključenih organizacij. Konzorcij je vseboval naslednje organizacije:

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje (koordinator projekta)

www.epeka.si / epeka@epeka.si / +386 30 610 606 / www.facebook.com/epekaslovenia / epeka_slovenia

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke in ustvarjalce kulturnih, umetniških, izobraževalnih, znanstvenih in tehnoloških vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012. Leto dni kasneje je EPEKA predlagala Mestni občini Maribor kandidaturo za naslov Evropska prestolnica mladih, kar je Maribor leta 2013 tudi pridobil.
Nadaljujemo s svojo aktivnostjo na področju EU državljanstva, širjenja EU vrednot in medkulturnega dialoga. EPEKA ima tudi podružnice v tujini: EPEKA Češka, EPEKA Avstrija, EPEKA Srbija, EPEKA Turčija, EPEKA Črna gora, EPEKA Združeno kraljestvo, EPEKA Nemčija in neformalna skupina mladih EPEKA Armenija.
Združenje EPEKA, so. p., je društvo v javnem interesu na področju kulture in društvo v javnem interesu na področju mladine.

Smo nevladna, neprofitna organizacija in od leta 2013 tudi socialno podjetje. Danes imamo razvejana stabilna in zanesljiva partnerstva tako v Sloveniji kot v evropskem prostoru. Zraven podružnic v tujini sodelujemo z različnimi partnerji, glede na cilje in namene projektov. Delo z ogroženimi skupinami, predvsem Romi, osebami z mednarodno zaščito in mladimi iz ogroženih skupin, je jedro našega programa. V delovne procese pogosto vključujemo prav pripadnike omenjenih skupin. Tako novi člani z mentorstvom pridobijo številne izkušnje in doživijo organski vstop v metode neformalnega in priložnostnega izobraževanja. Na ta način bolj izkušeni člani sproti pridobivajo pedagoške kompetence, hkrati pa gradimo mrežo vedno bolj izobraženih novih članov, ki postopoma prevzemajo nove odgovornosti.
Umetnost, kultura in športne aktivnosti so ključne metode, ki jih pogosto vključujemo v neformalno izobraževanje v okviru naše organizacije. Predvsem so pomembne zato, ker imajo predvsem osebe z manj priložnostmi bodisi na področju kulturnega ustvarjanja bodisi športa posebne kompetence in veliko željo za napredovanje in osebnostni razvoj. Prav tako so to dejavnosti, v katerih pride do organskega in spontanega povezovanja med pripadniki različnih etničnih skupnosti, ki sodelujejo za doseganje skupnega cilja. Nekaj o preteklih projektih:

Nevipe Press Rom News Agency – Radio PATRIN (partner)

www.radiopatrin.com / orhan.galjus@radiopatrin.com / +31681655498

Nevipe – Tiskovna romska tiskovna agencija je bila registrirana leta 1991 v Amsterdamu. Po objavi dvojezične romsko-angleške revije Patrin je postala glavna dejavnost tiskovne agencije Nevipe Press Rom Radio Patrin, ki oddaja na spletu www.radiopatrin.com. Pripravljajo radijske programe na lokalni ravni, primešane z nacionalnimi okusi, ki vključujejo globalnima romskima vprašanja. Ta nov pomemben korak v Patrinem delu je prispeval k bolj natančnim novicam o Romih v širni Evropi. Radio Patrin sodeluje in je član Evropske radiodifuzne zveze (EBU) – Eurovizije, kar je priložnost, da Patrin pripada velikim omrežjem. Radio Patrin je leta 2016 sodeloval z več kot 10 romskimi mediji. Radio Patrin tudi v koprodukciji sodeluje z različnimi projekti. Projekt, ki se nadaljuje pa je tudi projekt “tajsa” www.tajsa.eu o romskem genocidu.
Radio Patrin je aktiven in prisoten pri glavnih dogodkih ali dogodkih, povezanih z evropskimi Romi v Evropi. V naših programih smo imeli več kot 70 gostov. Radio Patrin je bil v letu 2016 eden glavnih mehanizmov dialoga na področju notranjih zadev Romov in Sintov na Nizozemskem, pa tudi zunaj Nizozemske. Najpomembneje je, da ima Radio Patrin bil vpliv na številne evropske oblikovalce javnega mnenja o romskih vprašanjih.

Regional Cluster North-East (partner)

rc_ne@mail.bg / +35952654900

Regionalni grozd „Severovzhod“ je bil ustanovljen leta 2012 in leta 2014 uradno registriran kot javno-zasebno partnerstvo. Člani grozda so občine, šole in centri za poklicno usposabljanje, Visoka šola za turizem in kmetijstvo, Ekonomska univerza – Varna, Agronomska fakulteta – Tehniška univerza Varna, Gospodarska zbornica Varna, nevladne organizacije, podjetja, ki delujejo na področju industrije, trgovina, turizem in storitve, kmetijski proizvajalci in združenja proizvajalcev, veleprodajni trgi sveže in predelane hrane itd.
Regionalni grozd “Severovzhod” sodeluje pri vodenju kluba “Friends of Europe”, ki je nevladna organizacija, ki deluje na področju otrok in mladine. Glavne dejavnosti Kluba so ponudba izobraževanj na področju kulture, umetnosti, evropskih vrednot.
Regionalni grozd „Severovzhod“ predstavlja tudi raziskovalno-razvojno strukturo – Inštitut „Balkanska in črnomorska marketinška pobuda za svežo hrano“, ki je leta 2012 začel delovati kot inštitut znotraj grozda. Glavne naloge so povezane z raziskavami na področju pridelave, post-žetve, skladiščenja in trženja svežega in predelanega sadja, zelenjave, rib in rož, razvoja podeželja. BBSFFMI se ukvarja tudi z razvojem učnih načrtov in izvajanjem usposabljanja za povečanje zmogljivosti kmetijskih delavcev in tistih, ki živijo na podeželju.
Član grozda je tudi Balkan and Black Sea Business Institute. BBSBI je specializirano za upravljanje in razvoj obal.

Poseben del njihovega ukvarjanja so usposabljanje in izobraževanje predvsem romskega prebivalstva z namenom vključevanja na trg delovne sile.

Romni Onlus (partner)

www.romni.org / saskait@yahoo.it / +393288135922

Romni onlus je bil v Rimu ustanovljen leta 2010 kot reakcija na pomanjkljivo zastopanost potreb romskih žensk v Italiji. Že od ustanovitve dejavnosti Romni onlus je bila značilna močna prisotnost in pobude v družbenem življenju romske skupnosti, ki kažejo, da romske nevladne organizacije v glavnem ali izključno sestavljajo moški in ženske so popolnoma izključene.

Romni onlus želi aktivno podpirati proces emancipacije žensk proti vsem oblikam spolne diskriminacije in s posebnimi intervencijami, namenjenimi podpori izobraževanja Romov in Sintov. Izpolnjujemo naš cilj in izvajamo projekte, ki pomagajo in spodbujajo vključevanje romskega prebivalstva v italijansko in evropsko družbo, se borijo proti predsodkom in diskriminaciji s konkretnimi, temeljnimi akcijami, ob spoštovanju različnih identitet, enakega dostojanstva in temeljnih vrednot. S svojim delom se želimo boriti proti predsodkom o Romih in vseh oblikah diskriminacije, neposrednih in posrednih do našega prebivalstva. Prav tako nudimo socialno podporo pripadnikom romske skupnosti in svetujemo tistim, ki morajo svoje pravice in dolžnosti poznati v smislu zdravja, zaposlovanja in družinskega prava. Ker močno priznavamo pomembnost razpoložljivosti podatkov o našem prebivalstvu, ki se prepogosto skriva med najbolj ranljivimi deli družbe, podpiramo in sodelujemo v raziskovalnih projektih, katerih cilj je mapiranje našega prebivalstvo in definiranju naših potreb. Ker želimo povezati Romkinje in izboljšati njihovo stanje, smo na sodelovali na številnih mrežnih dogodkih, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Glede dejavnosti, s katerimi podpiramo skupnost, smo prispevali k reševanju težkih pravnih primerov in več institucij je prepoznalo naše delo.

Udruga mladih Roma Rijeka “Romska buducnost” (partner)