Ромски жени срещу антиджипсизма

Ромските жени са една от най-дискриминираните и уязвими подгрупи в обществото. От една страна, те са дискриминирани от гражданското общество, докато от друга страна, те също са дискриминирани в рамките на техните собствени ромски общности, в които патриархалните възгледи все още са много силни, поради което много от тези жени вярват, че техните роли са ограничени до техните домакинства. Ромските жени често са запознати с въпроса, че са дискриминирани от гражданското общество, докато по-малко са наясно с дискриминацията в рамките на собствените си ромски общности, тъй като често не разпознават дискриминацията, основана на пола в своята собствена общност.

Нашата основна идея е да предоставим на жените от ромски произход основни познания относно дискриминацията, различните видове и нива и да ги насърчаваме, за да могат да разпознават дискриминационно поведение и да заемат позиция срещу негу. Тъй като темата за дискриминацията сред жените от ромски произход е доста чувствителна, трябва да спазваме поверителността на информацията / съдържанието / разговора и етичния кодекс.

 

ТЕМА:

Дискриминация, права на човека, ромска общност

 

РАЗМЕР НА ГРУПА:

5 – 10 участници

 

ВРЕМЕ:

90 минути

 

ПРЕГЛЕД:

Използвайки медийни доклади, които са пряко свързани с ромските общности, а участничките – ромски жени обсъждат общия идеал на ромската общност в рамките на гражданското общество, участниците дават свои собствени примери за срещи с дискриминационно поведение и създават идеи, свързани с темата как да се справят с различни видове дискриминация.

 

СВЪРЗАНИ ПРАВА:
 • Без дискриминация
 • Свобода на мисълта и религията
 • Право на демокрация

 

ЦЕЛИ:
 • Да помогнем на ромските жени да разпознават различни видове дискриминация
 • Да помогнем на жените от ромски произход да преосмислят своята роля в обществото и общността си
 • Разработване на стратегии, които биха позволили на ромските жени да се справят с проблемите на дискриминацията
 • Предотвратяване на дискриминационни възгледи сред ромската общност

 

МАТЕРИАЛИ:
 • Статии от медии, в които се споменава ромската общност (1 статия на участник)
 • Маркери
 • Карти, върху които са изброени видовете дискриминация
 • Флипчарт

 

ПОДГОТОВКА:
 • Потърсете и отпечатайте статиите от медиите според броя на участниците
 • Създайте карти, на които са изброени различни видове дискриминация
 • Подгответе въпросник за оценка

 

ИНСТРУКЦИИ:
 1. Попитайте групата участници как си представят дискриминацията? Помолете ги ги да помислят за примери за дискриминация, за които са чували. Опитайте се да насочите участниците да помислят за определението за дискриминация. Ако не могат да стигнат до заключение, представете следното определение: третиране на човек или определена група хора по различен начин, особено по-лошо от начина, по който се отнасяте към другите хора, поради цвета на кожата им, пола, сексуалността и т.н.
 2. Разпространете медийните статии (по една статия на участник), които са адресирани към ромската общност. Помолете участниците да прочетат поотделно статиите и да отбележат думите, които според тях са дискриминационни спрямо ромската общност. Дайте на участниците 15 минути, за да прочетат статиите.
 3. Помолете участниците да представят своите открития за дискриминация на ромите в рамките на статиите. В този момент обикновено жените от ромски произход признават, че медиите разпространяват най-вече негативна информация за ромите, която впоследствие се отразява на цялата общност, а не само на лицата, споменати в тези статии. Попитайте кои са най-разпространените стереотипи за ромите и попитайте дали те някога са дискриминирани по отношение на тях.
 4. Помолете участниците да сформират две групи и разпределете „картите за дискриминация“ (еднакви карти за двете групи). Помолете първата група да обсъди различните видове дискриминация във връзка с гражданското общество, а другата да обсъди същите видове дискриминация по отношение на ромската общност. Помолете участниците да напишат примерите на флипчарта и да представят опита си с дискриминация пред участниците.
 5. Обсъдете резултатите и задайте въпрос как биха могли да предотвратят дискриминацията в различни среди? Какво могат да направят като индивиди? Какво могат да направят като общност?
 6. Завършете семинара с информиране на участниците как да подават сигнал за дискриминация въз основа на националните закони, за да осъзнаят, че могат законно да съобщават за инциденти, при които са дискриминирани.

 

ОЦЕНКА:
 • Трудно ли беше да определим понятието дискриминация? Успяхти ли да го дефинирате сами, сега разбирате ли по-добре какво е дискриминация?
 • Лесно ли намерихте примери за различни видове дискриминация? Ако да, защо смятате, че това е така?
 • По-лесно ли беше да работите в група или индивидуално?
 • Смятате ли, че стереотипите са свързани с дискриминацията? Как?
 • Смятате ли, че ромските жени са по-дискриминирани от мъжете от ромската общност?
 • Смятате ли, че сте проявили дискриминация към някого? Защо?
 • Бихте ли обмислили да докладвате за дискриминация? Ако не, защо не го направите?
 • Разпределете въпросника, чрез който участниците могат да оценят удовлетвореността си от дейността.

 

СЪВЕТИ ЗА ФАСИЛИТАТОРИ:

Тъй като дейността е предназначена за жени от ромската общност, бихме препоръчали да се фасилитира от жена / жени, тъй като ще бъде по-лесно да се създаде взаимното доверие, необходимо на ромските жени да споделят своя собствен опит, свързан с дискриминация.

Много ромски жени не са имали шанс да получат основно образование, поради което много от тях имат проблеми с грамотността. Осигурете преводач, ако е необходимо, или улеснете дейността с поне още един човек, който ще може да подпомогне участниците, докато четат и анализират медийните статии.

Когато търсите медийни статии, опитайте се да намерите поне една или две, които пишат положително за ромската общност.
Когато обсъждате дискриминацията в рамките на ромската общност, внимавайте да не прекрачите линията, тъй като това е много чувствителна и лична тема. Ако видите, че участниците не се чувстват удобно с начина, по който дискусията се води, се опитайте да промените посоката на дискусията.

Предоставете на участниците информация как да подават сигнал за дискриминация по прост начин, който те ще разберат, поведете ги през процеса на подаване на сигнал за дискриминация, ако е необходимо.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ:

Насърчете групата за по-нататъшно изследване на дискриминацията в ежедневието им. Дайте им своите контакти, в случай че те се сблъскат с дискриминация, която биха искали да обсъдят в бъдеще или в случай, че някога ще имат нужда от помощ, докато докладват за дискриминация.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Списък на сходни статии:

Ромски граждански монитор

Ромските жени в 9 държави-членки на ЕС

Ромската интеграция в ЕС

Доклад за основните права 2019 г

Правата на човека на ромите в Европа