2 – 6 декември 2018г

Рим, Италия

Обучение на младежи „Европейска младеж срещу антициганизма” беше предназначено за младежки работници със задача осъществяване на целите на проекта и представяне на резултатите. Обучението на младежки работници, сред които мнозинството е от ромски произход, имаше двойна функция: тя послужи като тест за трансфер на интелектуален резултат на практика, което беше важен източник на информация за резултата както за младежките работници, така и за крайни потребители – млади роми и основно население. Разнообразието от партньорства също осигури разнообразие от подходи, като по този начин допринесе за обучението като цяло. Стигнахме до извода, че явлението антициганизъм е много различно във всички държави партньори и има различни корени. Обучението беше от съществено значение от множество гледни точки:

  • – запознахме се с различни реалности на ромите в пет европейски държави и следователно значението на антициганизма във всяка от държавите
  • – младежите придобиха компетенции и умения в областта както на младежката работа, така и на междукултурното функциониране
  • – засилихме капацитета на ромските организации, тъй като това беше първият проект по Програма „Еразъм +“ за холандската, италианската и хърватската организация
  • – проектът включваше разпространение на местно, национално и международно ниво, защото също така представихме проекта пред Националната служба за борба с расовата дискриминация на в Рим
  • – подготвихме модул, който включва всички знания за лекции по темата за антициганизма
  • – проведохме оценителна среща по темата на проекта и изготвихме насоки за бъдеща работа
  • – успешно осъществихме контакти с институции и организации, които в бъдеще биха могли да използват образователен модул по темата за антициганизма.

Методите, които използвахме по време на тези обучения, варираха: презентации, лекции, групова работа, семинари, ролеви игри, дебати, консултации и др. Обученията се провеждаха предимно на сръбски език, тъй като по-голямата част от участниците го разбираха. Наред с други бяха използвани английски и италиански.

Обучението на младежите беше финансирано по Програма Еразъм +.