Учители срещу антиджипсизма

В училищата, особено в тези с ученици от различни етнически групи, включителни роми, много често възникват конфликтни ситуации, свързани с тормоз, дискриминация, изключване, реч на омразата и др. Част от задълженията на учителите са да се опитват да предотвратяват подобни ситуации, да разрешават възникналите конфликти, а още по-добре да могат да ги различават още при възникването им. За съжаление по-голямата част от учителите, които работят в мултикултурна среда не са преминали обучение за справяне с подобни ситуации.

Идеята на семинара е да се идентифицират най-често срещаните конфликтни ситуации в училищата с ученици от различни етноси, с акцент върху ромски те ученици, и да се събере информация за най-често прилаганите от учителите практики за предотвратяване на тези конфликти. Обмяната на добри практики от различни училища ще даде възможност за идентифициране на най-успешните от тях.

 

ТЕМА:

предотвратяване на тормоз и реч на омразата, разрешаване на конфликти, ромски ученици

 

РАЗМЕР НА ГРУПА:

10 – 20 участници

 

ВРЕМЕ:

90 минути

 

ПРЕГЛЕД:

Участниците ще могат да разпознват и предотвратяват конфликтни ситуации между учениците, както и ще имат различни варианти за разрешаването им, които са тествани в реални условия.

 

СВЪРЗАНИ ПРАВА:
 • Право на равенство
 • Право на свобода от дискриминация
 • Право на образование

 

ЦЕЛИ:
 • Насърчаване на учителите да разпознват и предотвратяват конфликтни ситуации
 • Идентифициране на добри практики за справяне с конфликтни ситуации в смесените училища
 • Обучаване на учителите на подходящи интервенции за справяне с дискриминацията, тормоза, изключването, речта на омразата и др.

 

МАТЕРИАЛИ:
 • Маркери
 • Хартия
 • Флипчарт

 

ПОДГОТОВКА:
 • Подгответе залата с възможност за обособяване на места за от 3 до 5 групи
 • Създайте въпросник за оценка

 

ИНСТРУКЦИИ:
 1. Обсъдете с участниците ежедневните конфликтни ситуации в училищата и най-често срещащите се причини за възникването им.
 2. Разделете участниците в групи от 3 – 5 човека, като е желателно във всяка група да има представители от поне две различни училища. Раздайте хартия и маркери на участниците.
 3. Помолете участниците да идентифицират една конфликтна ситуация, която според тях се среща във всички представени в групата училища. Нека да обсъдят мерките за предотвратяване и разрешаване на тези конфликти, които предприема всеки от тях по отделно и да изберат тази, която смятат за най-подходяща и успешна.
 4. Помолете групите да представят своите резултати в рамките на 5 минути всяка. След всяко представяне дайте възможност за дискусия в рамките на 2-3 минути.
 5. Проведете 15 минути групова дискусия, като следете тя да завърши с избирането на двете най-успешни практики за предотвратяване на конфликти в училище. Изгответе постер, съдържащ разгледаните конфликтни ситуации и избраните мерки за превенция.
 6. Обсъдете с участниците как различните представени добри практики могат да бъдат включени в ежедневната работа на различните училища.
 7. Помолете участниците да попълнят въпросника за оценка.

 

ОЦЕНКА:
 • Как мислите, че се чувстват учениците от ромски произход в различните конфликтни ситуации?
 • Смятате ли, че установяването на бъдещ конфликт преди възникването му ще доведе до намаляване на техния брой?
 • Как бихте реагирали при установяването на потенциален конфликт?
 • Как бихте реагирали при вече съществуващ конфликт?
 • Бихте ли приложили някои от представените добри практики в работата си?

 

СЪВЕТИ ЗА ФАСИЛИТАТОРИ:

За да може да се разшири обхвата на разглежданите конфликтни ситуации се постарайте в групата да бъдат представени най-малко пет различни училища.

Добре участниците да включмат учители с различни специалности, както и такива работещи с различни възрастови групи.

Опитайте се да включите участници както от изцяло ромски училища, така и от такива, които включват ученици от различен етнически произход.

За да се подготвите за семинара се опитайте да намерите информация за подобни конфликтни ситуации от други училища, като е добре да има и примери от други държави.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ:

Помолете участниците да опитат да приложат някоя от предложените добри практики в работата си и да върнат обратна информация за резултата.

Предложете им събраната от вас предварително информация за примери от страната и чужбина и предоставете вашите контакти за евентуални допълнителни разяснения или сътрудничество.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Най-добри практики за разрешаване на конфликти в училище и извън него. Някои примери, UNESCO

https://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Non-violent%20conflict%20resolution%20-%20schools.pdf

Разрешаване на конфликти в класната стая

https://www.learnersedge.com/blog/resolving-conflict-in-the-classroom