Вземащите решения срещу Антиджипсизма

Ромските общности се опитват да се самоорганизират чрез различни правни форми като НПО, Асоциации, Социални предприятия и т.н., за да създадат по-добро бъдеще за собствената си общност и да организират дейности, които могат да популяризират културното им наследство, да увеличат възможностите си за заетост, тяхното социално включване и нивото на сътрудничество с гражданското общество. Всички тези дейности, които те се опитват да организират, се нуждаят от финансиране, за да бъдат успешно изпълнени. Получаването на средства чрез публични търгове е един от основните проблеми за ромските организации, тъй като много от тези оферти са написани по сложен начин и тези, които кандидатстват за публични търгове, се нуждаят от предварително познаване, свързано с процеса на кандидатстване. Поради липсата на придобито официално образование сред ромската общност и сложността на формулярите за кандидатстване, ромските организации рядко кандидатстват за публични средства, които биха помогнали за обогатяване на дейността им. Когато кандидатстват за средства, те рядко получават положителен отговор, което се отразява негативно на нивото на мотивация и качеството на програмите, които стартират.
По време на проекта обсъждахме различни мерки, които биха могли да бъдат от полза за ромските общности с допълнителна подкрепа, която би могла да увеличи тяхната конкурентоспособност, докато кандидатства за финансиране. Един от основните проблеми е, че лицата, вземащи решения, които оценяват кандидатурите, нямат специфични познания за ромските общности и нямат задълбочено разбиране на техния произход, което затруднява включването на принципите на положителна дискриминация при вземането на техните решения.

 

ТЕМА:

Дискриминация, положителна дискриминация, вземащи решения, ромска общност

 

РАЗМЕР НА ГРУПА:

5 – 10 участници

 

ВРЕМЕ:

90 минути

 

ПРЕГЛЕД:

Чрез методите на неформалното обучение лицата, вземащи решения, се запознават с проблемите на ромската общност, които влияят върху способността им да кандидатстват за публични търгове, разработват стратегии, които биха могли да подобрят ситуацията и се научават да бъдат по-съпричастни към ромската общност.

 

СВЪРЗАНИ ПРАВА:
 • Без дискриминация
 • Равни възможности
 • Право на културен, художествен и научен живот

 

ЦЕЛИ:
 • Уведомяване на лицата, вземащи решения, за уменията и компетенциите на ромските организации във връзка с способността им да кандидатстват за публични търгове
 • Да информират лицата, вземащи решения, за принципите на положителната дискриминация
 • Повишаване на осведомеността относно опитите на ромската общност да участва активно в публичното пространство чрез изпълнение на проектите
 • Създаване на стратегии, чрез които лицата, вземащи решения, да предложат на членовете на малцинствата подкрепа в опит да получат средства за изпълнение на проекти, които биха повлияли положително на тяхното социално включване

 

МАТЕРИАЛИ:
 • кратък текст и опростена заявка за търг на ромски език
 • Резултати от публични търгове, направени от министерства и национални агенции, в които са отбелязани проектите, подавани от ромските организации
 • Хартия и маркери
 • Флипчарт

 

ПОДГОТОВКА:
 • Създайте много прост пример за публичен търг и много опростен формуляр за кандидатстване, преведете го на ромски език
 • Търсене на различни резултати от публични търгове (на национално или местно ниво), в които са участвали ромски организации
 • Свържете се с представител на местна ромска организация и го поканете да участва в дейността, за да дадете повече подробности относно проблемите, които се опитват да преодолеят, докато кандидатстват за публични търгове.

 

ИНСТРУКЦИИ:
 1. Попитайте групата участници за броя на одобрените проекти, създадени от ромски организации през последната година. Чрез отговорите на участниците ще можете да заключите, че броят на тези проекти е малък.
 2. Представете резултатите от национални или местни публични търгове за изминалата година; дайте на всеки участник резултати, помолете участниците да отбележат одобрените и отказани проекти, за които ромските организации са кандидатствали и да споделят резултатите.
 3. Резултатите ще продължат да са същите – има много малък брой одобрени проекти от ромски организации и ще има доста ромски организации, които са кандидатствали за публични търгове, но кандидатурите им не са били одобрени.
 4. Започнете открита дискусия за причините, поради които ромските организации не са успешни, докато кандидатстват за публични търгове. Помолете всеки участник да даде поне три причини, за които може да се сети. Помолете представител на ромите да ви даде допълнителни примери защо те не са толкова успешни, колкото другите организации.
 5. Разпространете прост пример за публичен търг и формуляр за кандидатстване на ромски език. Дайте на участниците 15 минути, за да попълнят информацията (те могат да използват смартфони, компютри и т.н.). По време на 15-те минути те могат да общуват с представител на ромите, който може да отговаря само на ромски език.
 6. Попитайте участниците как са се чувствали, докато се опитват да изпълнят задачата. Повечето от тях ще отговорят, че изпитват чувство на неудовлетвореност, не могат да разберат и изпълнят задачата поради езиковата бариера. Представете, че това често е проблем, който се среща при много роми, тъй като ромският език е техният майчин език и те често не могат да общуват на други езици, така добре както на техния собствен език.
 7. Разделете групата на две части. Попитайте ги каква услуга биха могли да предложат на ромските организации, за да могат да бъдат по-успешни, докато кандидатстват за публични търгове. Накарайте ги да напишат своите идеи на флипчарта и да ги представят.
 8. Обсъдете заедно идеите, помислете коя от тези идеи би могла да бъде реализирана наистина, помолете ромския представител да даде собствено мнение по предложените мерки.

 

ОЦЕНКА:
 • Запознахте ли се с проблема преди семинара? Обсъждали ли сте го някога с колегите си, за да създадете мерки, които да дадат възможност на ромските организации, които кандидатстват за публични търгове?
 • Смятате ли, че семинарът е полезен? Смятате ли, че членовете на ромската общност трябва да участват повече в процеса на вземане на решения?
 • Смятате ли, че идеите, които се представиха, лесно биха могли да бъдат внедрени във вашата работа? Ако отговорът е да, какво ще направите, за да приложите тези идеи? Ако не, защо?
 • Смятате ли, че публичните търгове, които са предназначени специално за ромски организации, трябва да бъдат опростени, за да се предоставят на различни ромски организации равни възможности?
 • Бихте ли препоръчали този семинар на други колеги, които работят с ромската общност? Защо да или защо не?

 

СЪВЕТИ ЗА ФАСИЛИТАТОРИ:

Направете много изследвания, преди да стартирате този семинар, тъй като той работи най-добре, когато е адаптиран към конкретната (национална, регионална, местна) среда.

Необходимо е да се включи в семинара представител на ромска организация. Потърсете подходящ човек, който вече има известен опит с кандидатстване за публични търгове, за да създаде ползотворни дискусии, които биха могли да са от полза и за двете страни – вземащи решения и ромската общност.

Събирайте материали и подгответе доклад, който по-късно може да бъде изпратен на лицата, вземащи решения на национално ниво, за да се запознаят с възможните мерки, които биха могли да осигурят равни възможности за ромската общност.

Изпълнете този семинар за група участници, които идват от различни институции, за да наблюдават различни мерки, разработени от националните институции, докато си сътрудничат с ромското малцинство.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДИЙНОСТИ:

Помолете участниците да обсъдят проблемите, които бяха посочени по време на семинара, с колегите си на работа и да разпространят резултатите от семинара. Предоставете на всички участници вашите контакти, за да могат те да се свържат с вас за всякакви допълнителни подробности, свързани с темата. Помолете участниците да ви информират дали ще предприемат някои мерки, които биха могли да подкрепят ромските организации в процеса на кандидатстване за търгове.