Младежки организации и лидери срещу Антиджипсизма

Заинтересованите страни в младежкия сектор, особено младежките организации и младежките работници, имат потенциала да разрешат проблема от първа ръка. Младежките организации трябва да са достъпни за всички младежи, независимо от културния, икономическия или социалния произход на младите хора в местната среда. Младежките работници трябва да притежават умения за работа с младежи с по-малко възможности, но обучението е желателно, за да се предотвратят възможните конфликти и да се осигури максимално включване на младежта в действията на младежките политики.

Основната идея е да се предоставят на младежките организации и младежки работници рамка и инструменти, които да включват младите хора с различен произход и да увеличат максимално обучителния опит за всички, участващи в дейностите. Нещо повече, младежките работници и участниците ще могат да разпознаят потенциално конфликтните ситуации и да прилагат подходящи интервенции към нея.

 

ТЕМА:

Многообразие, права на човека, разрешаване на конфликти, ромска младеж

 

РАЗМЕР НА ГРУПА:

9 – 40 участници

 

ВРЕМЕ:

90 минути

 

ПРЕГЛЕД:

Участниците ще могат да разпознаят потенциални конфликтни ситуации и да могат да изберат най-подходящата намеса за предотвратяване на конфликта и изграждане на групово сближаване.

 

СВЪРЗАНИ ПРАВА:
 • Свобода на словото
 • Право на равенство
 • Право на свобода от дискриминация

 

ЦЕЛИ:
 • Насърчаване на младежките организации и младежките работници да включват младежи с по-малко възможности, включително ромски младежи
 • Да се предоставят на организациите представа за управлението на многообразието
 • Обучаване на младежки работници на подходящи интервенции за справяне с дискриминацията

 

МАТЕРИАЛИ:
 • Маркери
 • Плакати
 • Флипчарт

 

ПОДГОТОВКА:
 • Подгответе случаи на дискриминация, приложими към средата на семинара
 • Създайте въпросник за оценка

 

ИНСТРУКЦИИ:
 1. Разработете ключовите концепции за многообразието, като стереотипи, предразсъдъци и дискриминация. Обсъдете ежедневните процедури в организациите и прегледайте текущите практики за справяне с многообразието.
 2. Разделете участниците в групи от 3 – 5 човека. Осигурете им разпечатки с въображаеми сценарии на потенциални конфликтни ситуации в работната им среда. Помолете ги да обсъдят ситуацията чрез зададените въпроси за разглеждане – тази дейност трябва да отнеме поне 10 минути.
 3. По време на груповата работа обмислете събраната информация от точка 1 и подгответе списък на възможните интервенции и нови практики, които биха могли да бъдат приложени в рамките на тяхната работа и организация. Ще използвате това по време на обсъждането. Бъдете на разположение на групата, за да предоставите допълнителни пояснения по време на дейността.
 4. Помолете групите да представят своите резултати в рамките на 3 минути всяка. След всяко представяне дайте възможност за 1-3 въпроса, след което обобщете потенциалните въпроси. Оставете потенциалните отговори за следващата стъпка – групова дискусия.
 5. Фасилитирайте 20 минути групова дискусия относно потенциалните решения, които младежките работници биха приложили в организационния контекст. Уверете се, че получавате информация от участници с различни профили.
 6. Дайте теоретична информация и представете основните интервенции и принципи, като признаване, принадлежност, идентичност, мултикултурализъм.
 7. Обсъдете с участниците как тези принципи могат да бъдат приложени по сценариите по време на груповата работа. Търсете нови идеи за подобряване на тяхната работна и организационна култура.
 8. Обсъдете как биха могли да предотвратят дискриминацията в различни контексти? Какво могат да направят като индивиди и като организация? Избраните нови идеи и приложими практики ще бъдат архивирани като плакат, който трябва да бъде направен от един от участниците.
 9. Приключете семинара с предложения за практиките, които организацията трябва да има за намаляване на дискриминацията на работното място и спрямо техните потребители.

 

ОЦЕНКА:
 • Как мислите, че се е чувствал дискриминираният човек в сценария?
 • Какво мислите, че човекът, предизвикващ дискриминация, се е опитал да постигне?
 • Как бихте се намесили за деескалиране на ситуацията?
 • Какви биха били последствията без вашата намеса и какъв би бил крайният резултат?
 • Как бихте предотвратили подобна ситуация в бъдеще?

 

СЪВЕТИ ЗА ФАСИЛИТАТОРИ:

Тъй като семинарът се занимава с младежки работници и организации, акцентът трябва да бъде да се сведе до минимум въздействието на националността и културата върху идентичността на дадено лице в обстановката. Вашата цел е да създадете пространство за разнообразие.

ЗАПОМНЕТЕ:
Стереотипите са универсалният мозъчен механизъм за организиране на информация. Докато предразсъдъците са емоционално заредени стереотипи, дискриминацията е отрицателен акт.

Всеки индивид първо трябва да принадлежи към групата, след това той трябва да бъде признат за индивид. Насърчете дейностите по изграждане на екип, обърнете се към участниците по имената им и се уверете, че приписаната им идентичност е само част от тяхната лична идентичност, която групата трябва да разпознае.

Сценариите, които подготвяте, трябва да са свързани с действителните настройки на работата, например при набиране на процеси, оценяване на резултатите, участие в груповите дейности,…

Интервенциите трябва да следват принципите на недискриминация, където не насърчавате формирането на групи извън основните групите, въз основа на културните характеристики. Освен това организационните практики трябва да бъдат фокусирани върху резултата, основани на ясна комуникация. Отделните културни черти могат да бъдат използвани като предимство.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ:

Помолете участниците да поддържат осведомеността за собственото мислене в групата по време на ежедневната си работа и им предложете да избягват всеки език, който допълнително ще раздели колегите или клиентите.

Осигурете им основна информация по темата и предоставете вашите контакти за евентуални допълнителни разяснения или сътрудничество.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Schaafsma, J. (2006). Етническо разнообразие на работното място. Разнообразни нагласи и опит в холандските организации. Амстердам: Академични издателства Aksant.

Супер многообразие в обществата, обяснено от Стивън Вертовец: https://www.youtube.com/watch?v=5-AHVnHxT38